weinigwoorden.nl

Weinig woorden zijn in de regel nodig om een boodschap helder voor het voetlicht te brengen. Het Bureau Weinig Woorden ondersteunt u bij het opstellen van teksten en adviezen die bondig en daardoor trefzeker zijn. In tekstbeperking herkent u de vakman.

Weinig Woorden specialiseert zich op de terreinen grondbeleid, woningbouw, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Op deze terreinen voelt het Bureau zich thuis en is het  in staat uw inhoudelijke boodschap aan te scherpen en daardoor te verduidelijken. De eigenaar van Weinig Woorden is een vakman op het brede terrein van de ruimtelijke ordening en woningbouw en publiceert hierover regelmatig.

        

Weinig Woorden beschikt daarnaast over specialistische kennis over Berlijn in de periode 1870-1933. De ten tijde van het keizerrijk en de Weimarrepubliek gebouwde wijken bepalen nog in hoge mate het huidige beeld van Berlijn. Architectuur, locatie, prijs en historie zijn bijzonder. Weinig Woorden is in staat een bijzondere lezing over dan wel excursie in Berlijn 1870-1933 aan te bieden.

Want, u bent toch al van plan Berlijn in 2017 te bezoeken? Dan is de excursie van één dag in Berlijn voor u een uitkomst. In 2017 wordt via 'bricoleurs' uit deze periode na 1870 aandacht geschonken aan de stadsuitbreiding van Berlijn. U krijgt op deze wijze een interessante, biografische en verhalende dwarsdoorsnede van Berlijn na de eenwording van Duitsland in 1871.

U zou ook kunnen besluiten het boek 'Dwars in Berlijn: over bouwen, buitenspel en beeldhouwwerk'aan te schaffen. Hierin brengt  de eigenaar van Weinig Woorden een aantal typerende verhalen over de Berlijnse bouwgeschiedenis bijeen. Hij volgt als het ware de voetstappen van de verhalen.

In 2017 brengt Weinig Woorden een volgend boek over Berlijn uit. Getiteld 'De Dikke Berlijn; een studie naar de grondslagen van bouw, speculatie, corruptie, misdaad en schoonheid in Berlijn en Wenen'. Onder andere worden dan vergelijkingen met Wenen getrokken. En wordt gesproken over de grote Kriminalromans. De thema's uit Dwars in Berlijn, zoals detectives en voetbal, worden uitgediept maar de toon blijft luchtig. Medio zomer 2017 verscheen dit boek van 268 pagina's. 

Een lezing dan wel excursie is tot slot in het bijzonder geschikt voor specialisten en leergangen hoger beroepsonderwijs en universiteit die zich richten op architectuur, stedenbouw, planologie en journalistiek.

U kunt Weinig Woorden telefonisch bereiken op +31 6 53305033. Uw mail met vragen kunt u richten aan luukweinigwoorden@gmail.com. Weinig Woorden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56752431. Op Twitter kunt u Weinig Woorden volgen via @luukoost. Of @dwarsinberlijn. 

 

            

Main menu

weinigwoorden.nl